Voorwaarden - Samana vakanties

Algemene reisvoorwaarden doelgroep

Het aanbod van vakanties, vermeld in deze brochure, geldt voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking, al dan niet vergezeld door een gezonde persoonlijke begeleider (partner, kind, familielid, kennis,…). CM-lidmaatschap is niet verplicht voor deelname aan deze vakanties, maar geeft wel voorrang bij de selectie en recht op korting op de deelnameprijs. Wens je aan te sluiten bij CM? Laat het ons weten en wij zorgen voor de verdere dossierafhandeling. Mensen met een verstandelijke beperking, met een psychische kwetsbaarheid of met dementie schrijven bij voorkeur in op ons specifiek aanbod van doelgroepvakanties. De goedkeuring tot deelname aan een vakantie wordt gegeven op basis van het medisch dossier. Indien nodig wordt deze beslissing genomen in overleg met de adviserend geneesheer.

Van inschrijving tot bevestiging van deelname

Inschrijven

Om je voor een vakantie in te schrijven, vul je het aanvraagformulier in onze brochure volledig en correct in en bezorg je dit document aan Samana.

Samana, Haachtsesteenweg 579 pb 40, 1031 Schaarbeek

Na ontvangst van je aanvraagformulier, ontvang je van Samana een brief waarin de goede ontvangst van je aanvraagformulier wordt bevestigd en waarin gevraagd wordt om een medisch dossier door je arts te laten invullen. Dit ingevulde medisch dossier bezorg je zo snel mogelijk terug aan Samana en hiermee is je aanvraag volledig. In deze brief staat ook vermeld wanneer de eerste selectie gebeurt. Op dat tijdstip wordt er nagegaan of er meer aanvragen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn. Er wordt dan een selectie gemaakt op basis van een aantal objectieve criteria (CM-lidmaatschap, eerste deelname dit kalenderjaar,…) en organisatorische aspecten (voldoende beschikbare vrijwilligers, beschikbaarheid van toegankelijke kamers,…). Na de selectie ontvang je een bevestiging van deelname of een wachtlijstbrief. Schrijf je in na deze selectiedatum, dan wordt jouw aanvraag behandeld op basis van de nog beschikbare plaatsen.

Bevestiging van deelname

Indien je deelname aan de vakantie bevestigd wordt, ontvang je van Samana een voorschotfactuur (dertig procent van de reiskosten). Je deelname aan de reis kan pas volledig gegarandeerd worden van zodra de voorschotfactuur betaald is. De restfactuur die je nadien ontvangt, moet vóór afreis betaald worden. Een eenpersoonskamer kunnen we je niet garanderen en hangt af van de beschikbaarheid.

Deelnameprijzen groepsvakantie

 • Basisprijs:              prijs die niet-CM-leden betalen
 • CM-ledenprijs:    prijs die CM-leden betalen vanaf de tweede vakantie of bedevaart waaraan ze deelnemen in 2020 (190 euro korting ten opzichte van de basisprijs)
 • Sterprijs*:               voor de eerste vakantie of bedevaart waaraan je als CM-lid deelneemt in 2020, betaal je de sterprijs
  (*) Afhankelijk van je situatie zijn er twee sterprijzen mogelijk:
  – Sterprijs CM-leden (korting 240 euro): CM-leden die geen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.
  – Sterprijs verhoogde tegemoetkoming (VT) (korting 265 euro): CM-leden die het VT-statuut toegekend kregen
 • Singletoeslag:     meerprijs voor een eenpersoonskamer

Deelnemers die het zorgforfait voor personen met een chronische ziekte toegekend kregen en deelnemers die een minimum invaliditeitsuitkering genieten als alleenstaande of als gezinshoofd ontvangen een korting van 25 euro voor de eerste vakantie of bedevaart waaraan deelgenomen wordt in 2020.

 • Indien je geen CM-lid bent, kun je toch deelnemen aan de Samana-vakanties. Je betaalt dan wel de volledige prijs.
 • Indien je aansluit bij CM, geniet je onmiddellijk van het voordeeltarief.

Een wijziging van ziekenfonds is kwartaalgebonden, met andere woorden de wijziging kan enkel uitgevoerd worden op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De aanvraag tot wijziging moet echter meer dan een maand voor het begin van het kwartaal opgestuurd worden. Van zodra de mutatiepapieren ondertekend zijn, kan je mee aan dezelfde voorwaarden die gelden voor CM-leden.

Deelnemers die aangesloten zijn bij het ziekenfonds van de NMBS kunnen bij CM aansluiten voor het aanvullend dienstenpakket, waardoor zij ook voor de vakanties van de voordeelprijs kunnen genieten.

De prijs kan niet worden herzien door Samana, tenzij wisselkoersen of vervoersonkosten (bv. brandstoftoeslag) drastisch wijzigen buiten de wil van Samana om. Deze verhoging moet minimaal één procent van de totaalprijs bedragen. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden heeft de deelnemer het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de berichtgeving vanwege Samana kosteloos te annuleren indien de verhoging meer dan tien procent van de totaalprijs bedraagt.

Algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief, waarbij de datum van de postafstempeling van de brief of van de e-mail geldt als annuleringsdatum. Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelname aan de vakantie, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annuleringskosten voor vakanties met bus, trein of auto

 • Tot zes weken voor vertrek: annuleren is kosteloos tot zes weken voor vertrek, ongeacht de reden.
 • Minder dan zes weken voor vertrek *: bij annulatie, minder dan zes weken voor vertrek, betaal je een dossierkost van vijftig euro per persoon.
  (*) Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
  – hospitalisatie met minimum één overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
  – overlijden van een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van verwantschap.
  De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.
 • Niet komen opdagen bij vertrek zonder annulatie
  Een deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierboven opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

Annuleringskosten voor vliegreizen

Deze vakanties zijn kenbaar gemaakt door middel van een speciaal logo. In de kostprijs van deze vakanties is een annulatiebescherming opgenomen. Op deze wijze worden de annulatiekosten aan de externe partner teruggedrongen.

 • Tot zes weken voor vertrek
  Annuleren is kosteloos tot zes weken voor vertrek, ongeacht de reden.
 • Minder dan zes weken voor vertrek
  Bij annulatie, minder dan zes weken voor vertrek, betaal je een dossierkost* van vijftig euro per persoon voor reizen binnen Europa en honderd euro voor reizen buiten Europa.
  (*) Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
  – hospitalisatie met minimum één overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
  – overlijden van een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van verwantschap.
  De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.
 • Minder dan vier weken voor vertrek
  Bij annulatie, minder dan vier weken voor vertrek, betaal je een dossier- en annulatiekost* van honderdvijftig euro per persoon voor reizen binnen Europa en driehonderd euro per persoon voor reizen buiten Europa.
  (*) Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
  – hospitalisatie met minimum 1 overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
  – overlijden van een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van verwantschap.
  De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.
 • Minder dan twee weken voor vertrek
  Bij annulatie, minder dan twee weken voor vertrek, betaal je een dossierkost en annulatiekost* van tweehonderdvijftig euro per persoon voor reizen binnen Europa en vijfhonderd euro per persoon voor reizen buiten Europa.
  (*) Uitzonderingen waarbij deze kost vervalt:
  – hospitalisatie met minimum één overnachting van jezelf of partner (wettelijk en/of inwonend).
  – overlijden van een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van verwantschap.
  De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.
 • Niet komen opdagen bij vertrek zonder annulatie
  De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierboven opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen. 

Annuleringskosten bij onderbreken van de vakantie

Wanneer je genoodzaakt bent om je vakantie vroegtijdig af te breken, betaalt Samana de helft van de reiskost van de niet-genoten dagen terug. Dit enkele wanneer je onderbreekt wegens:

 • hospitalisatie met minimum één overnachting van jezelf of een familielid tot de eerste graad van verwantschap;
 • overlijden van een familielid tot de eerste graad van verwantschap.

De nodige bewijsstukken om deze uitzondering toe te passen, dienen steeds te worden voorgelegd.

Verzekering

Voor ongevallen overkomen vanaf de gemeenschappelijke vertrekplaats tot bij terugkeer op de gemeenschappelijke aankomstplaats (voor degenen die met eigen vervoer naar de vakantieplaats komen, geldt de verzekering vanaf de aankomst en tot vertrek aan de vakantiebestemming) gelden volgende regelingen:

Schade

 • Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijk materiaal zijn door Samana niet verzekerd.
 • Schade door een deelnemer toegebracht aan derden (= burgerlijke aansprakelijkheid):
  Opzettelijke schade, door één van de deelnemers toegebracht, zal worden verhaald op die deelnemer. Accidenteel toegebrachte schade:
  – een waarborg van 1 500 000 euro bij lichamelijke schade
  – een waarborg van 300 000 euro bij stoffelijke schade.Voor schadegevallen onderworpen aan de wet van 3 juli 2005 op rechten van de vrijwilligers: de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd door de wetten van 27 december 2005 en 19 juli 2006.
  – lichamelijke schade: 12 500 000 euro
  – stoffelijke schade: 625 000 euro
  – franchise bij stoffelijke schade: 125 euro

Opgelet: inwonende personen en rechthebbenden van de verzekerden worden voor de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderling nooit als derden beschouwd d.w.z. dat schade die ze elkaar toebrengen steeds uitgesloten is. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is een aanvulling op de eigen familiale verzekering.

Rechtsbijstand

 • waarborg Verweer en Verhaal: 50 000 euro (met een minimumdrempel voor de waarborg verhaal ten bedrage van 250 euro)
 • waarborg onvermogen: 15 000 euro
 • waarborg strafrechtelijke borgstelling: 12 500 euro.

Lichamelijke ongevallen

 • Behandelingskosten verzekerd ten bedrage van 3 000 euro
  Schade aan elektrische rolstoelen ten gevolge van een verzekerd lichamelijk letsel is verzekerd ten bedrage van 3.000 euro met een franchise van 300 euro.
  Meld steeds aan het ziekenfonds dat het om een ongeval ging tijdens de vakantie georganiseerd door Samana. Recuperatie en oplegkosten zijn beperkt verzekerd tot de wettelijke tarieven vastgelegd in de ziekteverzekering. Extra supplementen blijven ten laste van de patiënt. Opgelet: men is nooit verzekerd voor een ongeval dat te wijten is aan de ziektetoestand. Aangiften van ongevallen gebeuren door de vakantieverantwoordelijken onmiddellijk na het gebeuren. Indien de beschreven verzekeringsvoorwaarden onvoldoende worden geacht, kan je een bijkomende verzekering nemen bij je persoonlijke verzekeraar.

Algemeen

Omschrijving van het risico: binnen- en buitenlandse reizen georganiseerd door Samana. De deelnemers aan de verzekerde reizen worden eveneens beschouwd als verzekerden voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en behandelingskosten. De verzekering geldt in alle landen van Europa. De waarborg lichamelijke ongevallen is de waarborg overlijden verworven aan de verzekerden ouder dan vijftien jaar.

Mutas

Voor buitenlandse vakanties en Lourdesbedevaarten zijn CM-leden via Mutas verzekerd voor dringende medische hulp in het buitenland. Neem steeds je persoonlijke Mutaskaart (= vroegere World Assistance Card) mee met ziekenfondsklever, die je kan bekomen in je gemeentelijk CM-kantoor. Het is een handig geheugensteuntje om de alarmcentrale Mutas te contacteren bij een ongeval. Niet-CM-leden kunnen best eens informeren bij hun ziekenfonds of ze een bijkomende verzekering moeten afsluiten. Voor verre reizen als Zuid-Afrika, Indonesië, de Verenigde Staten van Amerika, Senegal … voorziet Mutas repatriëring maar zijn de kosten in een standaard verzekering niet gedekt. Daarom wordt door Samana voor deze reizen een extra reisbijstand afgesloten. De extra kost hiervan wordt per reis bij inschrijving gecommuniceerd.

Bij ambulante verzorging in het buitenland (kinesitherapie, hemodialyse, …) bewaar je alle originele betaalbewijzen, voorschriften en geneesmiddelenvignetten. Bezorg ze na thuiskomst aan de consulent van CM. Hij/zij zal de tegemoetkoming dan overschrijven op je rekening. Voor de terugbetaling van onkosten voor medicatie in Frankrijk is het noodzakelijk dat je de klevers op de verpakking bezorgt.

Solvabiliteitsverzekering en beroepsaansprakelijkheid reisorganisator

Teneinde de reiziger de grootst mogelijke zekerheid te bieden, heeft Samana overeenkomstig art.36 van de wet van 1 april 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 een verzekeringscontract afgesloten bij Garantiefonds Reizen.

De solvabiliteitsverzekering komt tussen indien de uitvoering of verderzetting van de reis in het gedrang komt door het financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar. De voorwaarden van deze verzekering kun je steeds opvragen bij Samana.

Indien het financieel onvermogen zich voordoet:

 • voor het begin van de reis kan je telefonisch 02 286 62 46, per fax 02 286 70 50 of schriftelijk contact opnemen met Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
 • tijdens de reis kan je telefonisch contact opnemen met Garantiefonds Reizen op het nummer 02 240 68 00.

Samana vzw is een sociaal-culturele vereniging, met zetel te 1031 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579. Hierdoor valt Samana vzw onder toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenen werk (zie csjm.be, rubriek: sociaalcultureelwerk/volwassenenwerk). Ingevolge deze erkenning geniet Samana vzw van de toepassing van artikel 3 § 2 3° van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus. Dit artikel bepaalt dat degenen die de reisbureau-activiteit uitsluitend uitoefenen met niet-commerciële doeleinden en binnen het kader van hun onderwijzende taak of van hun jeugd-, sport-, cultuur-, welzijns-, gezondheids- of volwassenenwerk, vrijgesteld zijn van de verplichting tot het hebben van een reisbureauvergunning (zie toerismevlaanderen.be, rubriek reisbureaus).

Portretrecht

Deelnemers aan onze reizen verklaren zich akkoord dat Samana foto’s mag publiceren, gemaakt op de reizen, waarop vakantiegangers, persoonlijke begeleiders en/of vrijwilligers zichtbaar zijn. Heb je hiertegen bezwaar, dan moet je dit schriftelijk melden aan Samana.

Klachtenprocedure

We doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Als je toch klachten zou hebben over Samana en de werking, kan je terecht bij klachten@samana.be of schrijf naar: Klachten Samana, Haachtsesteenweg579 PB40, B-1031 Brussel of telefonisch: 02 246 47 71.

Wist je dat?

Vakantiebrochure

Wist je dat je ons vakantieaanbod kan raadplegen in een aantrekkelijke vakantiebrochure?

Lees meer

Samana Magazine

Wist je dat Samana ook een eigen magazine heeft? Je ontdekt er boeiende verhalen over de leefwereld van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers, en zoveel meer...

Lees meer