Reglement Solidariteitsactie

REGLEMENT SAMANA SOLIDARITEITSACTIE / TOMBOLA 

 

Toelating door KB Samana-tombola (pub. 07/12/2023, numac 202347721) 

 

Artikel 1 

 

De tombola wordt georganiseerd door SAMANA VZW, ingeschreven in de KBO onder nummer 0419.177.679 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579 in het kader van diens Solidariteitsactie. 

 

De tombola loopt van 20 december 2023 tot 14 juni 2024 en is bij Koninklijk Besluit onder erkenningsnummer 202347721 toegestaan in datum van 7/12/2023. 

 

De prijs van een tombolabiljet is vastgesteld op €1. Biljetten kunnen per stuk of per boekje worden verkocht. Een boekje bevat naast vijf tombolabiljetten nog een extra omslagbiljet. Dit omslagbiljet telt als een extra tombolabiljet en geeft recht op deelname aan de trekking van de extra omslagbiljetten. Iedereen die een boekje koopt betaalt €5, en krijgt het extra omslagbiljet cadeau. 

De prijstrekking van deze tombola zal plaats vinden te Brussel op vrijdag 14 juni 2024 om 10.00 u. onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Daryll Vaganée. 

 

Artikel 2 

 

De biljetten kunnen op diverse wijzen aangekocht worden, namelijk: 

 • mits contante betaling bij de SAMANA-vrijwilligers (SAMANA-basiswerkingen) 
 • per overschrijving op de rekening van de SAMANA-basiswerking 
 • per overschrijving op de rekening BE68 0689 4434 4234 van de SAMANA-hoofdzetel onder vermelding ‘tombolaloten’. Na ontvangst van de betaling op voormelde rekening worden de aangekochte biljetten per post aan de koper overgemaakt. 

 

Artikel 3 

 

Door de aankoop van de biljetten aanvaardt de koper alle bepalingen van dit tombolareglement. 

Dit reglement kan kosteloos worden geraadpleegd op de hoofdzetel van SAMANA te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579 en is tevens raadpleegbaar op de website van de vereniging: www.samana.be. 

 

Artikel 4 

 

In geval van een biljetaankoop via de post of via een financiële instelling en indien SAMANA geen bericht van storting ontvangen heeft, moet de koper zich tot de betrokken instantie wenden om een door de kwestieuze bankinstelling afgeleverd en geviseerd éénsluitend afschrift van zijn stortings- of overschrijvingsformulier, te verkrijgen. 

 

Dit document dient overgemaakt te worden aan Samana, dienst Tombola. Na controle en in bevestigd geval zal deze dienst de biljetten waarop de betaling betrekking heeft, zo snel mogelijk aan de koper overmaken. 

 

Het stortingsbewijs moet uiterlijk 1 juni 2024 geregistreerd zijn. Alle stortingen die na deze datum ontvangen worden, zullen beschouwd worden als gift, tenzij de intekenaar voor 1 december 2024 uitdrukkelijk om terugbetaling ervan verzoekt. Na ontvangst van zulk verzoek, zal onverwijld tot terugstorting worden overgegaan. 

 

Artikel 5 

 

Er worden 7 reeksen van elk 130.000 biljetten (26.000 boekjes/reeks, i.e. een totaal van 910.000 biljetten) gedrukt. De biljetten worden per reeks genummerd met de letters A – B – C – D – E – F – G. In elke reeks wordt elk biljet genummerd van 100.000 tot en met 229.999. 

Er worden 182.000 extra omslagbiljetten gedrukt (= één omslagbiljet/boekje met een totaal van 26.000 boekjes/reeks). De omslagbiljetten worden per reeks genummerd met de letters A – B – C – D – E – F – G. In elke reeks wordt elk omslagbiljet genummerd van 010.000 tot en met 035.999. 

 

Artikel 6 

 

Bij de prijstrekking wordt geen onderscheid gemaakt tussen verkochte en onverkochte loten. Hierdoor is het derhalve mogelijk dat een winnend biljet binnen een bepaalde reeks niet verkocht werd en de erbij horende prijs niet wordt uitgekeerd. 

 

De prijstrekking verloopt als volgt : 

 

 • Voor de gewone biljetten 

 

 • Per reeks en op basis van de laatste 3 biljetnummers, waarbij 1 prijs wordt getrokken tussen de biljetnummers eindigend tussen 000 en 249, 1 prijs tussen de biljetnummers eindigend tussen 250 en 499, 1 prijs tussen de biljetnummers eindigend tussen 500 en 749 en 1 prijs tussen de biljetnummers eindigend tussen 750 en 999.
  In totaal worden aldus 3.640 (= 520/reeks) mogelijke prijzen, onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van €25, getrokken. 

 

 • Per reeks en op basis van de laatste 3 biljetnummers (= tussen de biljetten met als eindnummers tussen 000 en 999).
  In totaal worden aldus 910 (= 130/reeks) mogelijke prijzen, onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van €50, getrokken. 

 

 • Per reeks en op basis van de laatste 4 biljetnummers (= tussen de biljetten met als eindnummers tussen 0000 en 9999).
  In totaal worden aldus 182 (= 26/reeks) mogelijke prijzen, onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van €125, getrokken.  

 

 • Per reeks worden 4 prijzen getrokken op basis van de 6 biljetnummers vermeld op het biljet (= tussen de biljetten met nummers 100.000 tot 229.000).
  In totaal worden aldus 28 (= 4/reeks) mogelijke prijzen, onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van €250, getrokken.  

 

 • Per reeks wordt 1 prijs getrokken op basis van de 6 biljetnummers vermeld op het biljet (= tussen de biljetten met nummers 100.000 tot 229.000).
  In totaal worden aldus 7 (= 1/reeks) mogelijke prijzen, onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van €1.250, getrokken. 

 

 • Voor de omslagbiljetten 

 

 • Per reeks worden er 26 prijzen getrokken op basis van de 3 laatste cijfers op het omslagbiljet (= tussen de omslagbiljetten met nummers 010.000 en 035.999). In totaal worden 182 (= 26/reeks) mogelijke prijzen onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van €25, getrokken.
   
 • Uit alle reeksen samen worden er 5 prijzen getrokken, verspreid over 5 verschillende reeksen op basis van de 6 laatste cijfers op omslagbiljet (= tussen de omslagbiljetten met nummers 010.000 en 035.999).
  In totaal worden aldus 5 mogelijke prijzen onder de vorm van een aankoopbon ter waarden van €7.500, getrokken. 

 

Artikel 7 

 

De prijzen worden als volgt bepaald. 

 • alle winnaars met een prijs ter waarde van €25 en €50 ontvangen een aankoopbon van ‘Standaard Boekhandel’ met deze waarde. 
 • alle winnaars met een prijs ter waarde van €125 en €250 ontvangen een aankoopbon van ‘Vandenborre’ met deze waarde. 
 • alle winnaars met een prijs ter waarde van €1.250 en €7.500 ontvangen een TUI-reischeque met deze waarde. 

 

Artikel 8 

 

Samana wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor ontvreemde, vernielde of zoekgeraakte tombolabiljetten. 

In voorkomend geval moet de eigenaar van het kwestieuze biljet, ten laatste 48 uur voor de trekking, geldig verzet aantekenen op het kantoor van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 39. 

 

Artikel 9 

 

De prijsuitreiking geschiedt vanaf 17 juni 2024. De winnende biljetten dienen uiterlijk op 1 december 2024 in het bezit te zijn van SAMANA. Elk verzoek tot prijsuitreiking na 1/12/2024 is laattijdig zodat de niet-opgevraagde prijzen vanaf 2/12/2024 eigendom van SAMANA worden. 

 

Artikel 10 

 

Na ontvangst van een winnend biljet op het adres van SAMANA te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579 zal de eraan verbonden prijs per post en uiterlijk binnen de 2 maand na ontvangst, aan de respectievelijke winnaar toegezonden worden. Prijzen met een waarde vanaf €250 of meer worden per aangetekend schrijven bezorgd. 

 

Artikel 11 

 

Prijzen worden uitsluitend in natura uitgereikt en kunnen niet geruild worden. 

 

Artikel 12 

 

SAMANA kan de prijsuitreiking uitstellen voor biljetten : 

 • waartegen verzet werd aangetekend 
 • waarvan de echtheid van het biljet dient gecontroleerd te worden. 

 

Artikel 13 

 

Dit reglement wordt neergelegd ter studie van de Grechtsdeurwaarder, Daryll Vaganée voormeld. De organisatie en trekking van deze tombola verloopt onder haar toezicht. 

Bij betwisting zullen enkel de rechtbanken van de zetel van de vereniging bevoegd zijn. 

 

Brussel, 16/10/2023 

 

Johan TOURNE 

Bestuurder SAMANA VZW 

Goedkeuring Staatsblad