Vacature nationaal voorzitter Samana (m/v/x)

Opdracht

 • Als nationaal voorzitter Samana geef je samen met de directeur een gezicht aan de vereniging. Je staat 100% achter de missie van Samana en draagt deze naar buiten.
 • Als nationaal voorzitter ben je vertrouwd en begaan met de problematiek van chronisch zieke mensen en mantelzorgers én werk je actief mee aan de empowerment enbelangenbehartiging van chronisch zieke mensen.
 • De nationaal voorzitter is een bezieler. Vanuit veelvuldige contacten met vrijwilligers kan je hen motiveren en bemoedigen. Je bent één van de drijvende krachten achter de vereniging.
 • De nationaal voorzitter is een pleitbezorger. Je bepleit belangrijke dossiers voor Samana, zowel intern als extern.
 • De nationaal voorzitter is een bruggenbouwer. Je maakt de brug tussen de verschillende niveaus en actoren binnen Samana. Je bent een aanspreekpunt, houdt de vinger aan de pols bij alle betrokkenen binnen Samana.
 • De nationaal voorzitter is een aanspreekpunt. Iedereen vindt gemakkelijk de weg naar jou met bekommernissen en problemen.
 • De nationaal voorzitter is een beleidsmaker. Je steunt mee het beleid van de vereniging. Je handelt vanuit een vogelperspectief en denkt globaal.

Concrete taken

 • De nationaal voorzitter leidt (zit voor) de nationale beleidsorganen van Samana (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering).
 • Je vertegenwoordigt Samana in een aantal organen.

Technisch

 • De nationaal voorzitter is een vrijwilliger/ster en engageert zich in het kader van het vrijwilligersstatuut (wel met onkostenvergoeding).
 • Is lid van CM.
 • Neemt geen politiek uitvoerend mandaat op of een andere hoofdverantwoordelijkheid van een andere grote organisatie die niet verenigbaar is met de taak van nationaal voorzitter Samana.
 • Is bereid een mandaat van minimum 4 jaar op te nemen en van maximaal 9 jaar.

Basis competenties Samana

 • Mensgericht
 • Heeft actief oog, zorg, respect en belangstelling voor anderen.
 • Stelt zich positief op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen.
 • Doelgroepgericht
 • Leeft zich in en houdt daardoor rekening met de behoeften, belangen en gevoelens van de doelgroep.
 • Streeft naar een solidaire samenleving vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe.
 • Specifieke competenties
 • Draagt mee de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling (beleid) van de globale Samana-werking.
 • Kan breder denken dan de persoonlijke en regionale situatie.
 • Is een teamspeler, neemt actief deel aan overlegmomenten.
 • Denkt oplossings- en toekomstgericht.
 • Is besluitvaardig en ondersteunt de genomen besluiten.
 • Bepaalt en realiseert mee de verenigingsdoelen.
 • Is contactvaardig, sterk in het uitbouwen van netwerken.
 • Komt op voor de belangen van Samana (werkingen doelgroep).
 • Kan mensen motiveren en inspireren.

Je bent kandidaat ? Top !

Bezorg ons dan jouw kandidaatstelling mét motivatiebrief voor vrijdag 17 januari 2020, graag aan johan.tourne@samana.be

Ben je zelf géén kandidaat maar heb je wel iemand voor ogen die dit schitterend zou doen en je wil voordragen ? Speel ons deze naam dan door ten laatste op 6 januari 2020, ook aan johan.tourne@samana.be