Beurs van patiëntenverenigingen (doorlopend vanaf 10u)

Mensen met dezelfde aandoening verenigen zich, om samen sterker te zijn, informatie uit te wisselen en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Op ons Forum stellen volgende patiëntenverenigingen zich graag aan jou voor:

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersvereniging VAN, VOOR en DOOR mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie. We hebben als doel personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie.
alzheimerliga.be

Bekkenbodemproblemen vzw

Deze vzw wil de bekkenbodemproblematiek bespreekbaar maken  in de samenleving, samenwerken met andere patiëntenverenigingen en informeren van patiënten met bekkenbodemproblemen over: preventie, behandelingen, hulpmiddelen in ‘voor de patiënt verstaanbare taal’ en doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverstrekkers (verenigingen).
bekkenbodemproblemen.be

Belgische Vereniging Longfibrose vzw

De Belgische vereniging voor longfibrosepatiënten (BVL) streeft ernaar de belangen van patiënten met longfibrose en hun families te behartigen. Door regelmatig bijeenkomsten in te richten willen we zoveel mogelijk lotgenoten en hun familie bereiken en betrekken bij onze werking teneinde ervaringen uit te wisselen.
longfibrose.org

Bindweefsel.be (Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen vzw)

Bindweefsel.be is de patiëntenorganisatie voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen zoals het Syndroom van Marfan, het Ehlers-Danlos Syndrome en de Hypermobiel Spectrum Disorders, het Loeys-Dietz Syndroom, het Stickler Syndroom, Thorocale Erfelijke Bindweefselaandoeningen en alle aanverwante andere zeldzame erfelijke bindweefselaandoening. De vereniging zet zich in voor de patiënt, familie en mantelzorgers, organiseert contactdagen, informeert, sensibiliseert, doet AZN belangenbehartiging…
bindweefsel.be

Borstkanker Vlaanderen vzw

Borstkanker Vlaanderen vzw ijvert, vanuit patiëntperspectief, voor een betere levenskwaliteit, een betere kwaliteit van medische en oncopsychologische zorg, en een betere toegankelijkheid van de zorg voor alle (ex)-borstkankerpatiënten.
borstkanker-vlaanderen.be

CIB-Liga vzw

De CIB-Liga vzw is een patiëntenvereniging voor en door CIB-patiënten. De kerntaken van de CIB-Liga zijn o.a.:

  • Verstrekken van deskundige voorlichting over chronische inflammatoire bindweefselziekten.
  • Bekendheid geven aan chronische bindweefselaandoeningen.
  • Bevorderen van contacten met patiënten, medici, para-medici en andere hulpverleners.
  • Bij de overheid belangstelling opwekken voor wetenschappelijk onderzoek.

cibliga.be

COPD vzw

COPD = chronisch obstructief longlijden. Onze vzw heeft als doel:

  • Patiënten en familieleden informeren op een begrijpbare en herkenbare manier.
  • Een thuishaven bieden waar patiënten en lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen en informatieve en aangename activiteiten kunnen organiseren.
  • Naar buiten treden via media en met allerlei initiatieven maatschappelijk inzicht, begrip en aandacht voor COPD promoten.

copdvzw.be

CVS-contactgroep

We zijn een neutrale vereniging die zich richt tot CVS- en fibromyalgiepatiënten. Via ons ledenblad en de maandelijkse activiteiten (voordrachten door professionelen over een breed scala aan onderwerpen, lotgenotenbijeenkomst of ontspannende activiteiten) proberen we mensen uit hun isolement te halen. We helpen hen in hun zoektocht, niet enkel op medisch vlak maar evenzeer op sociaal en emotioneel gebied door betrouwbare informatie aan te reiken. We streven naar meer erkenning en begrip voor het lijden van deze verborgen groep patiënten.
cvscontactgroep.be

de Maretak vzw

De Maretak is een vereniging voor mensen met chronische pijn die actief is in de provincie Vlaams-Brabant. In de 2 afdelingen van ‘de Maretak’ worden tal van activiteiten georganiseerd: infosessies, lotgenotencontact, beweging- en ontspanningsactiviteiten ‘op maat’, e.a. ‘de Maretwijg’ is de naam van de jongerenwerking binnen ‘de Maretak’.
demaretak.org

Demiclowns vzw

Demiclowns vzw biedt psychische zorg aan personen met dementie en hun omgeving. Dementie is dé grote uitdaging binnen de gezondheidszorg, via vormingen en bezoeken komt Demiclowns vzw hieraan tegemoet.
demiclowns.be

Diabetes Liga vzw Antwerpen-Noord

Plaatselijke afdeling regio Antwerpen-Noord van de vzw Diabetes Liga: DIABETES LIGA staat voor het creëren van meer maatschappelijke bewustwording rond diabetes, stimuleren van preventie, streven naar de best mogelijke zorg en het actief ondersteunen van mensen met diabetes en hun omgeving door informatie, ervaringsuitwisseling, voordrachten, workshops…
diabetes.be/plaatselijke-afdeling-antwerpen-noord

Diabetes Liga vzw Antwerpen – Zuid

Als plaatselijke afdeling van de Diabetes Liga, die er voor ijvert om de levenskwaliteit voor mensen met diabetes en de diabeteszorg continu te verbeteren, richten wij informatiemomenten en activiteiten in, in samenwerking met mensen met diabetes, zorgverleners, leden, sympathisanten en partners.
diabetes.be/plaatselijke-afdeling-antwerpen-zuid

Effen Weg

Effen Weg is een vereniging die het wandelen en de helende werking van de natuur promoot bij mensen met chronische pijn en bij mensen die last hebben van een burn-out of depressie. Wij organiseren maandelijks een 15-tal wandelingen, verspreid over gans Vlaanderen, voor deze doelgroep.
effenweg.be

Emino vzw

Vanuit de gedeelde visie dat ongewoon talent werkt, zet Emino zich dagdagelijks in als dé referentie in Vlaanderen voor bedrijven, werknemers en werkzoekenden (waaronder ook mantelzorgers) wat betreft arbeidsbeperking, gezondheidsproblemen en/of mantelzorgtaken in combinatie met werk.
emino.be

Epilepsie Liga

De Epilepsie Liga is een vzw met als missie het bevorderen van het welzijn van mensen met epilepsie. Hierbij wordt er tijdens de werking gefocust op drie doelgroepen, namelijk mensen met epilepsie, professionelen en het brede publiek.
epilepsieliga.be

HALO vzw

Zelfhulpgroep voor hart/long- & longtransplantatiepatiënten UZ Leuven. De zelfhulpgroep richt zich tot patiënten die een hart/long- of longtransplantatie overwegen of hebben ondergaan en tot hun directe omgeving. De doelstellingen zijn emotionele steun verlenen, het uitwisselen van informatie en een positieve houding te bevorderen tegenover transplantatie bij het brede publiek.
halovzw.info

Hedera

Hedera, lotgenotengroep voor borstkankerpatiënten, biedt naast een luisterend oor voor vrouwen en mannen die met borstkanker worden of werden geconfronteerd, een gevarieerd programma zowel qua informatie als creatieve, sportieve en andere leuke momenten.
hederakleinbrabant.be

Hodgkin en non-Hodgkin vzw

De vereniging stelt zich tot doel (middels inzet van vrijwilligers), het informeren, het behartigen van de belangen, het organiseren van emotionele steun, het samenbrengen en het weerbaar maken van personen die op één of andere manier met lymfklierkanker te maken hebben. Alsook het ondersteunen en bevorderen van alle mogelijke activiteiten die erop gericht zijn het welzijn van de mensen met lymfklierkanker te bevorderen.
hodgkinvzw.be

Hooggevoelig Vlaanderen Sensitief vzw

Socio-culturele vereniging voor persoonlijke ontwikkeling, communicatie in relaties en opvoeding.
www.sensitief.be

Huize Walden vzw

Huize Walden is een warme zorgorganisatie voor personen met een zorgvraag.  Je kan in Huize Walden terecht met al je vragen rond wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding, mobiele begeleiding, rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH), kortverblijf, logeren en nog veel meer.
Naast de 45 bestaande studio’s openen we in september 2018 een uniek bouwproject met nog eens 43 studio’s voor zorgvragers en 15 appartementen voor mantelzorgers (tot 3 slaapkamers).
huizewalden.be

Infopunt CM

Het CM-Infopunt Chronisch Zieken geeft informatie over thuiszorg (organisatie en dienstverlening), patiëntenrechten, je sociale rechten zoals financiële voordelen, uitkeringen… Het advies is gratis. Je hoeft geen CM-lid te zijn.

Na deze forumdag bereik je het Infopunt op 078 05 08 05 of je mailt naar infochronischzieken@cm.be

Liga voor Gelaryngectomeerden

De Liga voor Gelaryngectomeerden is een samenwerkingsplatform van de Vlaamse verenigingen die werken voor gelaryngectomeerden (stembandlozen). Ze verenigt alle lotgenotengroepen van gelaryngectomeerden. Zij behartigt de belangen van mensen met een laryngectomie op verschillende niveaus en organiseert groepsoverschrijdende activiteiten.
ligavoorgelaryngectomeerden.be

LLT Leuvense Levergetransplanteerden

Zelfhulpgroep van de Leuvense Levergetransplanteerden, zorgt voor contact met lotgenoten, zowel pre- als posttransplanten. Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten in samenwerking met het transplantatieteam. Een van de belangrijke activiteiten is de promotie van orgaandonatie.
llt.be

Lost & co.

Lost & co vzw verbindt jonge mensen (15-40 jaar) die iemand verloren of die zichzelf verloren na ziekte: met een gratis aanbod van compagnons, een verwenbon en met de mogelijkheid om vragen te stellen waar je terecht met vragen over rouw en verlies. Lost & co wijst je de weg.
lostenco.be

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw

De lotgenotengroep LVV (Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw) bestaat inmiddels meer dan 30 jaar. Wijlen onze voorzitster, Chantal Denblyden, heeft de vereniging destijds opgericht om meer info en steun te bieden aan zieke lotgenoten. Haar taak wordt door haar opvolgers onverminderd verder gezet.
lymfklierkanker.be

Medcan vzw

Medcan vzw is het nationaal expertise centrum en adviesorgaan voor medicinale cannabis. Wij verlenen een professionele dienstverlening naar patiënten en artsen die een behandeling met medicinale cannabis willen opstarten, of hier meer deskundige informatie over willen.
medcan.be

MS Liga Provincie Antwerpen

De MS Liga Provincie Antwerpen, is een provinciale afdeling van MS Liga Vlaanderen vzw. De missie van de MS-Liga Vlaanderen is: ‘het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met Multiple Sclerose, hun familieleden en hun omgeving’.

antwerpen.ms-liga.be

NAH LIGA vzw

De NAH LIGA groepeert gebruikers en professionelen rond de problematiek van niet-aangeboren hersenletsel -NAH- met als voornaamste streefdoel het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze personen en hun omgeving. Zij streeft ernaar om het Vlaams Hersenletselplan te realiseren.
nahliga.be

Neurostimulator en Medicatiepomp (Ns-Mp)

Wij zijn chronische pijnpatiënten, de meeste leden zijn geïmplanteerd met een neurostimulator en of met een medicatiepomp. Maandelijks hebben wij een bijeenkomst waar we onze ervaringen kunnen uitwisselen.
ns-mp.be

OVOK

Ondersteuning van ouders die een kind verloren ongeacht de doodsoorzaak en de leeftijd. We organiseren praatavonden voor lotgenoten in de verschillende provincies van Vlaanderen. Een jaarlijkse landelijke dag 20/10/2018 Cultuur Centrum Ter Dilft Bornem.
ovok.be

Persephone vzw

Vereniging van vrouwen met een handicap of een chronische invaliderende ziekte. Vrouw zijn en een beperking hebben, een specifieke situatie. Onze missie luidt: ‘wij, vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte, stimuleren en inspireren elkaar. Bovendien doen we aan belangenbehartiging en sensibilisatie.’ Wij, ervaringsdeskundigen, zijn actief in verschillende regio’s.
persephonevzw.org

Psoriasis Liga Vlaanderen vzw

De Psoriasis Liga stelt zich tot doel:

  • patiënten informeren over de nieuwste therapieën, o.a. met het ledenblad ‘PSORIANT’
  • ondersteunen in hun dagelijks leven door regelmatig ontmoetingen tussen mensen met psoriasis en andere betrokken actoren te organiseren, om het uitwisselen van ervaringen aan te moedigen
  • sensibiliseren om het taboe dat rond de ziekte heerst te doorbreken.

Mensen met psoriasis lijden vaak onder de blik van anderen. Steun van de omgeving is van kapitaal belang in het dagelijkse leven van de psoriasispatiëntDe vereniging onderhoudt nauwe contacten met wetenschappers om informatie over huidziekten uit te wisselen en om te discussiëren over de allernieuwste therapieën (via EUROPSO en IFPA)
psoriasis-vl.be

Pulmonale hypertensie vzw

Pulmonale hypertensie vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met pulmonale hypertensie, een zeldzame hart-longaandoening. We zetten ons in om mensen met de aandoening te informeren en samen te brengen, hun belangen te verdedigen en de ziekte meer bekendheid te geven.
ph-vzw.be

RaDiOrg

Rare Diseases Belgium, is de stem van álle mensen met een zeldzame ziekte in België. We zorgen dat die stem gehoord wordt door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. Patiënten en families staan we bij met raad en daad. We wijzen de weg naar optimale zorg en brengen lotgenoten in verbinding met elkaar.
radiorg.be

RA-Liga vzw

RA-Liga vzw wil een klare kijk geven op reumatoïde artritis met informatie op maat. Inzicht in reumatoïde artritis, therapietrouw, omgaan met; partner, kinderen, werk en vrije tijd. Luister naar en deel ons ReumaLied.
raliga.be

Re-born To Be Alive vzw

Re-born To Be Alive vzw maakt zich sterk in de promotie van orgaandonatie op alle niveaus, werkt samen met jonge en oudere getransplanteerden maar ook met zij die op een wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie.
reborntobealive.be

Ruggensteun vzw

Ruggensteun vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met rug- en pijnproblemen. Iedereen kan bij ons terecht, ongeacht welke pijn. We willen een ruggensteuntje zijn voor alle mensen met pijn.
ruggensteun.be

Rondpunt vzw

Jaarlijks vallen meer dan 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle betrokkenen bij een verkeersongeval. Ze doet dit door hulpvragen te beantwoorden. Via participatieprojecten investeert ze in betere kansen voor verkeersslachtoffers. In FIVE2NINE ondersteunt ‘Rondpunt’ jongvolwassenen met een NAH (niet aangeboren hersenletsel) bij hun zoektocht naar een vrijetijdsbesteding.
rondpunt.be

Samana

Bij Samana brengen zieke, gezonde en zorgbehoevende mensen extra kwaliteit in elkaars leven.  Samen en solidair zorgen we voor mekaar, al meer dan 65 jaar. We hebben een duidelijke missie: mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers centraal stellen, hen krachtig maken om in het (samen)leven de dingen te doen die zij waardevol vinden.  Met de nodige steun waar nodig. Samen met velen hopen we verder deze kracht te ontwikkelen om mensen te verenigen, hun weerbaarheid te verhogen en hun belangen te verdedigen.  De kracht van vele mensen samen maakt dat we een positief verschil kunnen maken.  Dat we samen kracht kunnen ontwikkelen om een meer zorgzame samenleving vorm te geven.
samana.be

Sensitief vzw

Sensitief vzw is er voor mensen die bewust en zorgzaam in het leven willen staan. Mensen die persoonlijke groei belangrijk vinden en hierin hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Sensitief vzw biedt vormingsprogramma’s rond persoonlijke ontwikkeling en opvoeding in gezinnen, scholen en organisaties. Het is een vereniging die kinderen, ouders, leerkrachten en andere zorgdragers ook dichter bij elkaar wil brengen. Laat je inspireren door een lezing of een vorming en ontdek hoe jij zelf kunt bijdragen aan je persoonlijke groei en een warmere samenleving.
sensitief.be

Similes

Similes is de organisatie van en voor familie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij Similes word je onthaald door een gedreven team en door goed opgeleide vrijwilligers. Binnen de lokale kringen worden je vragen over verschillende thema’s beantwoord tijdens infomomenten of bieden ze als ervaringsdeskundigen een luisterend oor tijdens lotgenotencontact. Nergens anders voel je je zo snel begrepen.
nl.similes.be

Spierziekten Vlaanderen

Spierziekten Vlaanderen is een vereniging die zich sinds 1987 inzet voor mensen met een NMA (spierziekte). Wij organiseren zowel informatieve bijeenkomsten en lotgenotencontact.
spierziektenvlaanderen.be

Steunpunt kinderepilepsie vzw

In België worden naar schatting 8800 kinderen getroffen door een vorm van epilepsie die niet onder controle is met medicatie. Het Steunpunt Kinderepilepsie vzw wil er zijn voor deze kinderen en hun naaste omgeving. Omdat we weten dat het langdurig dragen van epilepsiezorg best wat ondersteuning kan gebruiken.
kinderepilepsie.be

Stoma Ilco vzw

Stoma Ilco vzw is een lotgenotenvereniging voor en door stomadragers. We ondersteunen de stomapatiënt en partner in het aanvaardingsproces om verder te leven met een stoma. Naast de hulp van professionelen, vullen onze ervaringsdeskundigen het begeleidingsteam perfect aan. Ook op lange termijn.
stomailco.be

Stomavereniging regio Antwerpen vzw

Lotgenotenvereniging van en voor stomadragers (colostoma, ileostoma, urostoma). Wij houden geregeld lotgenotenbijeenkomsten en beschikken ook over lotgenotenbezoekers.
stoma.be

UilenSpiegel vzw afdeling Antwerpen-stad

UilenSpiegel vzw lokale afdeling Antwerpen is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid én voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep. Bij ons staat lotgenoten-contact centraal = de noodzaak om taboes en stigma’s te doorbreken. Bezoek onze stand voor info!
uilenspiegel.net

Vereniging voor sarcoïdosepatiënten

Wij proberen patiënten duidelijk te informeren over deze weinig gekende ziekte via infoboekjes, ons ledenblad en informatiebijeenkomsten (met voordrachten van artsen en contactmogelijkheden met medepatiënten). Verder zijn we er om te praten over alles wat de ziekte met zich meebrengt op sociaal vlak en om hulp te bieden bij problemen met ziekenfonds, werkgever …
sarcoidose.be

VDAB

De VDAB en partnerorganisatie GTB zoeken samen met jou naar een job die bij je past. De VDAB zoekt naar betaald werk of een passend alternatief en is er voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Kom gerust eens langs om meer te vernemen over de ondersteuning die zij jou kunnen bieden in jouw zoektocht naar werk.

Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten vzw

Wij verspreiden informatie rond Fibromyalgie en trachten de bekendheid ervan te bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers… Maandelijks organiseren we lotgenotencontacten en voordrachten op diverse plaatsen in Vlaanderen.
fibromyalgie.be

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Zo ondersteunen we mantelzorgers en zij die met hen samenwerken.
expertisepuntmantelzorg.be

Vlaamse Parkinson Liga vzw

De Vlaamse Parkinson Liga ondersteunt patiënten, hun familie en hun omgeving. We behartigen en verdedigen hun belangen, geven informatie en brengen lotgenoten met elkaar in contact. Ook ondernemen we acties die moeten bijdragen tot een betere en efficiëntere zorgverlening.
parkinsonliga.be

Vlaamse Pijnliga

De Vlaamse Pijnliga, een initiatief van Samana, is een samenwerking van verschillende patiëntenverenigingen. De Vlaamse Pijnliga richt zich vooral naar patiënten met chronische pijn. Ze organiseert ontmoetingen tussen lotgenoten, biedt informatie aan, onder meer met het tijdschrift Prikkel, en verdedigt de belangen van de pijnpatiënten.
vlaamsepijnliga.be

Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw

De VVSA stelt zich als doel van patiënten met spondyloartritis (ankyloserende spondylitis, ziekte van Bechterew) en hun omgeving te informeren, aangepaste oefentherapie te organiseren, net als lotgenotencontact, en tenslotte ook de belangen van spondyloartritis-patiënten te verdedigen bij verschillende instanties
spondylitis.be