Pop-up uitzendbureau voor chronisch zieke mensen

Sinds januari 2017 is er een nieuwe wettelijke regeling voor de re-integratie van chronisch zieke mensen op de werkvloer. Een eerste evaluatie van deze regeling leert dat 70% van de re-integratietrajecten eindigt in ontslag wegens medische overmacht. Vanuit meer dan 80 informatiesamenkomsten en 100 interviews met chronisch zieke mensen formuleerden Samana en ACV een aantal voorstellen ter verbetering van de huidige re-integratie regeling. Deze werden voorgesteld bij de opening van het eerste pop-up uitzendbureau voor chronisch zieke mensen op 2 april om 11.00 uur in Shopping I te Genk.

Meer dan 400.000

Het aantal mensen dat op het werk uitgevallen is door ziekte steeg in 2018 boven de 400.000! Terwijl de beleidsmakers eenzijdig focussen op de individuele verantwoordelijkheid van chronisch zieke mensen, zien Samana en ACV hierin een duidelijk maatschappelijk signaal.

De huidige beleidsmakers lijken het vooral als een kostenprobleem te bekijken, daarom wordt meer ingezet op repressie en controle in plaats van op preventie. De oorzaken van het probleem: de steeds hogere werkdruk, toenemende complexiteit en flexibiliteit, met andere woorden de manier waarop wij werken blijven teveel buiten beeld. Zolang dit debat niet ten gronde gevoerd kan worden, zal het aantal mensen die uitvallen op het werk, niet dalen. De cijfers bevestigen dit helaas …

Sinds januari 2017 is er een nieuwe wettelijke regeling om langdurig zieke mensen terug aan het werk te helpen. Uit de eerste evaluatie van deze nieuwe regeling blijkt echter dat 70% van de re-integratietrajecten eindigen in ontslag omwille van medische overmacht. Dit druist uiteraard in tegen de doelstelling van deze nieuwe wetgeving. Het was net de bedoeling om de re-integratie van langdurig zieke werknemers te bevorderen.

Op naar werkbaar en zinvol werk

Samana en ACV organiseerden meer dan 80 informatiesessies re-integratie en diepte-interviews (focusgroepen) met ruim honderd langdurig zieke mensen. Hieruit haalden Samana en ACV heel wat informatie over de drempels die langdurig zieke mensen ervaren wanneer zij terug aan het werk kunnen, willen of moeten …

Er wordt duidelijk onvoldoende ingezet op een positief verhaal van re-integratie, integendeel. Mensen met een chronische ziekte voelen zich meer en meer gestigmatiseerd. ‘ANGST’ is dan ook het woord dat in de focusgroepen het meest werd genoemd … Angst om nog zieker te worden, angst om te hervallen, angst voor de financiële gevolgen, angst voor de reacties in de omgeving, angst voor het verlies van sociale contacten, … angst om niet meer mee te kunnen!

De huidige re-integratiewetgeving is op deze manier eigenlijk een versoepeling van de ontslagwetgeving en helpt werknemers niet terug in het zadel … terwijl dat toch de bedoeling moet zijn.

Voor Samana en ACV is het overduidelijk dat er prioritair moet ingezet worden op werkbaar en zinvol werk. Wanneer mensen toch (langdurig) ziek worden, moeten we hen terug in het zadel helpen met positieve maatregelen, begeleiding en ondersteuning. Door te kijken naar de competenties en naar datgene wat werknemers nog wel kunnen, moeten we streven naar een win-win situatie voor werknemers en werkgevers.

Het kan beter!

Het is duidelijk dat de re-integratiewetgeving aan verbetering toe is. Vanuit de focusgroepen doen Samana en ACV een aantal zeer concrete voorstellen:

  1. meer werkbaar werk en preventie
  2. maak van re-integratie een positief verhaal
  3. doelgerichte informatiecampagnes
  4. sensibiliseringscampagnes voor werknemers en werkgevers
  5. een financiële tussenkomst van de werkgever bovenop de uitkering voor langdurig zieke werknemers die willen re-integreren maar ontslagen worden omwille van medische overmacht

Op 2 april opende Samana i.s.m. ACV een pop-up uitzendbureau in Shopping I te Genk, dat langdurig zieke werknemers informeert hoe zij weer aan het werk kunnen. Zij kunnen er tot en met 4 april terecht.

De VRT maakte er ook een mooie reportage van in het journaal van 2 april: KLIK HIER