Wegwijs

Mensen met een zorgbehoefte langer thuis laten wonen door meer zorgwoningen

Vlaanderen wil het mogelijk maken dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen. Hiervoor moet thuiszorg bereikbaarder en betaalbaarder worden voor meer mensen.

Tekst: Els Van Langenhoven - 15 oktober 2021
De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat meer mensen met zorgnoden langer in de eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen.

 

Daarom wordt vanaf 16 augustus 2021 het toepassingsgebied van zorgwonen op basis van een meldingsplicht uitgebreid naar bestaande bijgebouwen en mobiele units. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat meer mensen met zorgnoden langer in de eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Voor wie?
De creatie van een zorgwoning is gericht op de huisvesting van maximum twee personen. Minstens één van hen moet ouder zijn dan 65 jaar of zorgbehoevend zijn. De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ‘ondergeschikte’ woning wonen. Concreet betekent dat de verzorgende persoon ook kan komen inwonen bij een zorgbehoevende.
De zorgbehoevende persoon is ofwel:
• persoon met een handicap;
• een persoon die in aanmerking komt voor één van de zorgbudgetten toegekend door de Vlaamse sociale bescherming;
• een persoon die behoefte heeft aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven.

Voor welke ondergeschikte wooneenheden?

De hoofdwoning en ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar. De meldingsplicht voor zorgwonen is van toepassing op volgende ondergeschikte wooneenheden:
• binnen het bestaande bouwvolume van de woning (huidige bepaling);
• in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw;
• in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoningondergeschikte wooneenheden, zgn mobiele units.

Voorwaarden voor de zorgunit
Je hoeft geen omgevingsvergunning in te dienen, maar doet hiervan een melding bij je gemeente. De melding kan ook online worden ingediend via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
De eenvoudige meldingsplicht geldt enkel als er aan een reeks voorwaarden is voldaan:
• De unit of het deel van het bijgebouw dat als zorgwoning wordt gebruikt, mag maximaal 50m² groot zijn;
• Wat betreft de kwaliteitsnormen moet de zorgwoning minimaal voldoen aan de normen zoals bepaald in de ‘Codex Wonen’. De energieprestatienormen zijn niet van toepassing;
• De nutsvoorzieningen van de ondergeschikte wooneenheid moeten aangesloten zijn op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid;
• Voor de mobiele units geldt de meldingsplicht voor maximaal 3 jaar. De erkenning die zo verkregen kan worden, kan éénmalig verlengd worden.

De gewone meldingsplicht vervalt als er aan één of meerdere toepassingsvoorwaarden niet is voldaan. Dan ben je verplicht een omgevingsvergunning in te dienen.

Meer informatie
• Zorgwonen | Vlaanderen.be
• Opsplitsen / Zorgwonen – Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be)
• Je gemeente (Dienst Stedenbouw)
• De Zorglijn – www.cm.be/zorglijn
• Brochure Vlaanderen : Langer thuis in een zorgende omgeving